Programy ochrony środowiska są wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: „Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”.

Programy Ochrony Środowiska są oparte na założeniach zawartych w następujących dokumentach:

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001,

„Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”.

Ponadto przygotowane przez nas dokumenty są spójne z dokumentami wyższego szczebla oraz innymi dokumentami sektorowymi gminy czy powiatu.