Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza to spis podstawowych elementów przyrody, głównie przyrody ożywionej oraz wybranych elementów przyrody nieożywionej.

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na kartowaniu, na podstawie obserwacji w terenie, informacji dotyczących występowania gatunków grzybów, roślin, zwierząt a także zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych. Najistotniejsze są informacje dotyczące występowania chronionych gatunków i siedlisk. Inwentaryzacje przyrodnicze prowadzi się w oparciu o standardowe, dostosowane do biologii gatunków metodyki.

Więcej ->

Inwentaryzacje flory prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem:

  • gatunków roślin podlegających ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 r. poz. 1409),
  • gatunków grzybów chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 r. poz. 1408)
  • gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – gatunki roślin ważne dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (92/43/EWG)

Więcej ->

 

Inwentaryzacja flory
Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych

Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych to usługa, polegająca na rozpoznaniu układów roślinnych, występujących w obszarze planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem:

  • siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w sprawie typów siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (92/43/EWG),
  • gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1, 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510).

Więcej ->

Gatunek obcy oznacza o każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów, wprowadzonego poza jego naturalny zasięg, jak również wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania. Inwazyjny gatunek obcy oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – różnorodności biologicznej i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób. Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia prowadzimy z uwzględnieniem:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)

Więcej ->

Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia