Programy Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy i powiaty (także województwa) zobowiązane są wykonywać program ochrony środowiska jako dokument uzupełniający lokalną politykę rozwoju oraz dostosowywać założenia POŚ do strategii rozwoju, w tym do programów operacyjnych w skali województwa i kraju.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska pozwala przeanalizować zmiany, które zachodzą na danym terenie, co z kolei umożliwia organom podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu dotychczasowych działań w celu doprowadzenia środowiska przyrodniczego do stanu równowagi i podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Więcej ->

W ramach ustawy o rewitalizacji samorządy gminne otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja oznacza przywracanie do życia zaniedbanych, zdegradowanych obszarów, szczególnie tych, które same, bez pomocy z zewnątrz, nie są w stanie dźwignąć się z kryzysu. Celem jej jest usunięcie przyczyn degradacji i doprowadzenie do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty i rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru.

Więcej ->

 

Lokalne/Gminne Programy Rewitalizacji
Strategie Rozwoju

Profesjonalnie opracowana strategia jest przemyślanym planem systemowego, długofalowego działania w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców. Uwzględnia szanse i zagrożenia, wynikające ze zmieniającego się otoczenia oraz działań innych podmiotów. Wykorzystuje potencjał lokalnej społeczności oraz uwzględnia jej słabości. Jednocześnie stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Więcej ->

Edukacja ekologiczna to przede wszystkim formowanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. W ramach edukacji przyrodniczej nasza firma prowadzi szkolenia, spotkania informacyjne, warsztaty i inne akcje przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mające na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Więcej ->

Programy edukacji ekologicznej