Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych

Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych to usługa, polegająca na rozpoznaniu układów roślinnych, występujących w obszarze planowanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem:

  • siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w sprawie typów siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (92/43/EWG),
  • gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1, 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510).

Wymagana jest zawsze wtedy, gdy wskutek realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dochodzi do zmiany sposobu użytkowania powierzchni terenu.

Inwentaryzacja taka zawiera między innymi listę i charakterystykę zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym, mapę roślinności rzeczywistej obrazującą rozmieszczenie płatów roślinności w badanym obszarze oraz ewentualne zalecania minimalizujące lub kompensujące negatywny wpływ inwestycji na roślinność.