Strategie Rozwoju

Profesjonalnie opracowana strategia jest przemyślanym planem systemowego, długofalowego działania w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców. Uwzględnia szanse i zagrożenia, wynikające ze zmieniającego się otoczenia oraz działań innych podmiotów. Wykorzystuje potencjał lokalnej społeczności oraz uwzględnia jej słabości. Jednocześnie stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Wspólnie we współpracy z jednostkami administracyjnymi przygotowujemy Strategii Rozwoje przedstawiające kluczowe dla rozwoju jednostki wyzwania oraz cele rozwojowe umożliwiające osiągnięcie równowagi i podążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Prace nad Strategią Rozwoju prowadzimy w oparciu o szerokie spektrum działań promocyjnych i partycypacyjnych: ogłoszenia w prasie, ankiety internetowe, zbieranie wniosków mieszkańców i interesariuszy, włączenie w prace nad projektem grup roboczych, warsztaty, konsultacje, prezentacje dzięki czemu efektem naszej pracy jest każdorazowo strategia, która zakłada pełne wykorzystanie dostępnych środków oraz podnosi walory wizerunkowe miasta/gminy.