Prognozę można określić jako odpowiednik raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest przygotowywany w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza ma na celu przedstawienie skutków realizacji prognozowanego dokumentu na środowisko, w tym także na zdrowie ludzi. Pozwala przede wszystkim na ocenę, czy proponowane do realizacji działania, bądź wskazane kierunki rozwoju uwzględniają we właściwym stopniu kwestie związane z ochroną środowiska. Prognoza analizuje czy istnieją inne, alternatywne do wskazanych, rozwiązania umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu, których negatywny wpływ realizacji byłby mniejszy aniżeli zawartych w prognozowanym dokumencie. Jednocześnie podkreślić należy, że działalność człowieka zawsze będzie oddziaływać na środowisko, jednakże przy pomocy odpowiednich narzędzi istnieje szansa na minimalizację tychże oddziaływań, przy maksymalizacji korzyści dla społeczeństwa. Jej częścią niezbędną jest wskazanie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na środowisko, bądź wskazanie rozwiązań alternatywnych, które umożliwiają osiągnięcie zamierzonych efektów przy jak najmniejszym negatywnym oddziaływaniu na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. Prognoza pomaga wyważyć interes człowieka i środowiska.

Zakres prognozy szczegółowo reguluje ustawa ooś, jednak musi ona zawierać następujące elementy:

  • analizę projektu dokumentu pod kątem potencjalnych oddziaływań na środowisko;
  • analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska;
  • charakterystykę oddziaływań na środowisko;
  • przedstawienie rozwiązań alternatywnych;
  • prezentację rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne działania dla środowiska;
  • ocenę możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego;
  • prezentację metod zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
  • propozycję metod analizy skutków środowiskowych realizacji dokumentu;
  • streszczenie w języku niespecjalistycznym.