Lokalne/Gminne Programy Rewitalizacji

 

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie Programu Rewitalizacji;
  • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów;
  • opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;
  • konsultacje społeczne;
  • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
  • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
  • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
  • mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
  • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.