Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Gatunek obcy oznacza o każdego żywego osobnika gatunku, podgatunku lub niższego taksonu zwierząt, roślin, grzybów lub drobnoustrojów, wprowadzonego poza jego naturalny zasięg, jak również wszelkie części, gamety, nasiona, jaja lub diaspory tych gatunków, jak również hybrydy, odmiany lub rasy zdolne do przeżycia i rozmnażania.

Inwazyjny gatunek obcy oznacza gatunek obcy, którego wprowadzenie lub rozprzestrzenianie się zagraża – jak stwierdzono – różnorodności biologicznej i powiązanym usługom ekosystemowym lub oddziałuje na nie w niepożądany sposób.

Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia prowadzimy z uwzględnieniem:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U.UE L z dnia 4 listopada 2014 r.)

W ramach monitoringu obcych roślin inwazyjnych wykonujemy ocenę:

 • stopnia inwazyjności,
 • stopnia rozprzestrzeniania,
 • sposobu postępowania z analizowanym gatunkiem,
 • dynamiki gatunku,
 • wpływu gatunku na środowisko przyrodnicze,
 • wpływu gatunku na gospodarkę,
 • wpływu gatunku na zdrowie człowieka,
 • wpływu gatunku na usługi ekosystemowe,
 • wpływu przewidywanych zmian klimatu na inwazyjność gatunku.