Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza to spis podstawowych elementów przyrody, głównie przyrody ożywionej oraz wybranych elementów przyrody nieożywionej.

Inwentaryzacja przyrodnicza polega na kartowaniu, na podstawie obserwacji w terenie, informacji dotyczących występowania gatunków grzybów, roślin, zwierząt a także zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych. Najistotniejsze są informacje dotyczące występowania chronionych gatunków i siedlisk. Inwentaryzacje przyrodnicze prowadzi się w oparciu o standardowe, dostosowane do biologii gatunków metodyki.

Efektem inwentaryzacji przyrodniczej jest ekspertyza przyrodnicza zawierająca wyniki przeprowadzonych prac terenowych wraz z oceną walorów zinwentaryzowanych elementów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja przyrodnicza jest najczęściej elementem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, składanych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków grzybów, roślin lub zwierząt objętych ochroną.