Inwentaryzacja flory

Inwentaryzacje flory prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem:

  • gatunków roślin podlegających ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 r. poz. 1409),
  • gatunków grzybów chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 r. poz. 1408)
  • gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej – gatunki roślin ważne dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (92/43/EWG)
  • gatunków wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej – gatunki roślin ważne dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony (92/43/EWG),
  • oraz cennych gatunków umieszczonych w krajowych i regionalnych „czerwonych listach” roślin i grzybów zagrożonych wyginięciem.