Inwentaryzacje dendrologiczne

Wykonujemy szczegółowe i kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne na potrzeby składania wniosków o wycinkę, planowania inwestycji, projektu, realizacji, wyceny wycinki (preliminarz opłat odszkodowawczych), zarządzania drzewostanem, waloryzacji zasobów, inwentaryzacja drzew.

Dokładnie wykonana inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje część opisową oraz część graficzną. Część opisowa zawiera informacje na temat:

  • składu gatunkowego drzewostanu (określenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim),
  • pomiarów dendrometrycznych (określenie obwodu pni na wysokości 5 cm lub 130 cm, wysokości oraz średnicy korony w przypadku gatunków drzew oraz powierzchni zajmowanej przez krzewy),
  • stanu sanitarnego drzew i krzewów,
  • zasiedlenia drzew i krzewów przez gatunki chronione roślin, grzybów oraz zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków.

Część graficzną stanowi mapa wykonana w oprogramowaniu AutoCAD lub GIS), która, która przedstawia lokalizację drzew i krzewów wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu z części opisowej.

Dodatkowo inwentaryzacja dendrologiczna może zawierać:

  • dokumentację fotograficzną,
  • określenie wieku drzewostanu (na podstawie metody prof. L. Majdeckiego),
  • tabelę z preliminarzem opłat za ewentualne wycięcie drzew i krzewów,
  • listę drzew wskazanych do usunięcia lub kwalifikujących się do przesadzenia w przypadku realizacji planowanej inwestycji..

Na życzenie klienta – na podstawie pełnomocnictwa – możemy przygotować również wniosek o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie i przesadzenie drzew/krzewów, pozyskać w imieniu Inwestora wszelkie decyzje i uzgodnienia związane z usuwaniem drzew i krzewów, przygotować program ochrony drzewostanu przy pracach budowlanych i na zrealizowanych obiektach.