Monitoring środowiska

Monitoring środowiska polega na stałej lub okresowej kontroli w zakresie prawidłowości wypełniania warunków decyzji środowiskowej lub wymagań inwestora oraz przepisów prawa, na etapie realizacji inwestycji. Efektem prowadzenia monitoringu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu budowy oraz funkcjonowania danego obiektu pod względem wymagań z zakresu ochrony środowiska.

W ramach monitoringu przyrodniczego prowadzimy również bieżące kontrole miejsca i sposobu wykonywanych robót, w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, w tym oddziaływania na występujące tam gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze podlegające ochronie.