Programy Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy i powiaty (także województwa) zobowiązane są wykonywać program ochrony środowiska jako dokument uzupełniający lokalną politykę rozwoju oraz dostosowywać założenia POŚ do strategii rozwoju, w tym do programów operacyjnych w skali województwa i kraju.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska pozwala przeanalizować zmiany, które zachodzą na danym terenie, co z kolei umożliwia organom podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub zaniechaniu dotychczasowych działań w celu doprowadzenia środowiska przyrodniczego do stanu równowagi i podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Do naszych opracowań wykorzystujemy dane zebrane z instytucji ochrony środowiska, ankietyzacji zakładów, urzędów administracji samorządowej i rządowej. Przeprowadzamy niezbędne opiniowanie opracowanych dokumentów oraz konsultacje społeczne. Nasz przedstawiciel bierze udział w obradach odpowiednich komisji radnych oraz podczas sesji Rady Gminy/Powiatu, na której uchwalane są opracowane dokumenty. Na zlecenie jednostek samorządowych przygotowujemy również Raporty z realizacji Programów Ochrony Środowiska. Ponadto w przypadku gdy jest to wymagane przeprowadzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.