Lokalne/Gminne Programy Rewitalizacji

W ramach ustawy o rewitalizacji samorządy gminne otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Rewitalizacja oznacza przywracanie do życia zaniedbanych, zdegradowanych obszarów, szczególnie tych, które same, bez pomocy z zewnątrz, nie są w stanie dźwignąć się z kryzysu. Celem jej jest usunięcie przyczyn degradacji i doprowadzenie do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty i rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Rewitalizacja z natury rzeczy jest więc procesem długim, w którym wiodącą rolę odgrywają władze lokalne i musi obejmować działania w trzech głównych sferach:

 • przestrzenno-technicznej (remonty, renowacja, modernizacja, konserwacja zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznych, poprawa środowiska naturalnego),
 • społecznej (zapobieganie przestępczości, marginalizacji, wykluczeniom społecznym),
 • ekonomicznej (tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności gospodarcze).

Ustawa precyzuje, że rewitalizacja jest zadaniem własnym gminy, ale o dobrowolnym charakterze. Aby prowadzić proces rewitalizacji, gmina powinna ustanowić gminny program rewitalizacji. W zakresie przygotowania Lokalnego lub Gminnego programu Rewitalizacji oferujemy m.in.:

 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie Programu Rewitalizacji;
 • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów;
 • opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;
 • konsultacje społeczne;
 • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
 • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
 • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
 • mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.